چهارشنبه, خرداد 01, 1398

گروه انفورماتیک سپهر ارائه دهنده خدمات متنوع حوزه وب شامل طراحی سایت میباشد، جهت مشاهده نمونه کارهای طراحی سایت به وبسایت این شرکت مراجعه نمایید.

رایان سرور ارائه دهنده خدمات برتر هاستینگ میزبان مطمئن وب سایت شماست

قرارداد پذیرش نمایندگی

بسمه تعالی تاریخ :
شماره :
قرارداد فروش و پخش محصولات شرکت داروشفاطرقبه (سهامي خاص)
ماده 1 : طرفین قرارداد :
این قرارداد فی مابین شرکت داروشفاطرقبه به شماره ثبت 33613 شهرستان مشهد مدیریت عاملی آقای .... به نشانی: مشهدبلوارمصلی –مصلی 13مجتمع امام زمان(عج)طبقه دوم پلاک 9/1 که دراین قرارداد مختصرا شرکت نامیده می شود. از یک طرف
وشركت............ . به نمایندگی آقای ............... فرزند: ...................شماره شناسنامه .................... صادره :................. متولّد........... کد ملی ............
به نشانی: .............................................................................................. تلفن : ............ که در این قرارداد مختصراً نماینده،یاعامل فروش نامیده می شود. منعقد گردید.
ماده 2 : موضوع قرارداد :
موضوع قرارداد عبارت است از بازاریابی ، فروش وپخش محصولات شرکت داروشفاطرقبه در محدوده کاری بشرح ذیل طبق دستورالعمل و مقررات صادره از طرف شرکت و مقررات قانونی .
ماده 3 : محدوده و مدت قرارداد:
1-3_محدوده کاری طبق توافقات فی مابین ،استان ............میباشد
تبصره :
نماینده حق اعتراض نسبت به دیگرنمایندگانی که قبل ازاین قرارداد نمایندگی ازاین شرکت را اخذنموده وقراردادرسمی دارند ندارد
2-3_ نهایت مدت قرارداد یکسال شمسی ازتاریخ ……………….لغایت……………… میباشدموضوع مفاد ماده 5 تا پایان دوره معتبرخواهد بود وعدم تحقق هریک از مفاد تعهدات عامل فروش موجب حق فسخ قرارداد از جانب شرکت می شود.
3-3_ قرارداد فقط با توافق کتبی شرکت داروشفاطرقبه قابل تمدید خواهد بود .
ماده 4 :تعهدات عامل فروش
1-4 _رعایت کلیه اصول و مقررات صادره ازطرف شرکت ، از سوی نماینده الزامی است .
2-4_ عامل متعهد است نیروی انسانی ، فضا و امکانات کافی و لازم رابرای فعالیت نمایندگی فراهم نموده وهرگونه هزینه و حقوق، دستمزد ، بیمه ، مالیات شغلی و غیره ، نیروی انسانی مرتبط مجموعه خود را به عهده بگیردوشرکت داروشفاطرقبه هیچگونه تعهدی دراین خصوص ندارد
3-4 – عامل ملزم به تهیه انبار مناسب ، جهت نگهداری محصولات مانند عدم رطوبت مکان ،تامین درجه حرارت پایین تر از دمای محیط ،نگهداری دور از نور خورشید و ...... شرایط مناسب نگهداری دارو اقدام نماید.
3-4_در صورت سهل انگاری وعدم دقت از سوی عامل فروش و ورودخسارت به کالای ارسالی وهمچنین درصورتیکه براثرعدم رعایت مراحل حمل ونگهداری،عرضه وفروش،تغییردر کیفیت،عدم آموزش،فروش کالای تاریخ گذشته وعدم ارجاع آن به شرکت،قصور و تقصیر عامل ، خسارتی به محصولات و یا شخص ثالث وارد گردد. جبران خسارت ومسئولیت آن به عهده عامل بوده با امضای ذیل این قرارداد حق هر گونه ادعایی علیه شرکت یا فرد ثالث در این خصوص را از خود سلب و ساقط نموده است.
5-4 – عامل سفارشات خود را جهت تنظیم تولید سازه کار شرکت ، حداقل 15 روز قبل از تحویل به شرکت ارائه نماید.
6-4_هزینه حمل و سایر هزینه های جانبی از محل تولید تا باربری مشهد به عهده شرکت می باشد.
تبصره: عامل ملزم است ترتیبی اتخاذنماید تا چک های تسویه (اعم از صادره از ناحیه وی "چک شخصی" و یا ظهر نویسی شده از سوی وی"چک مشتری") به موقع کارسازی شود.وجه التزام پس از 10روزبرای هرروز تأخیر در پرداخت(نیم درصد) 5/.% مبلغ چک برگشتی خواهد بود که از محل وثیقه (سفته یاچک موضوع بند 1-7 ) استیفاء می گردد.
7-4_ عامل متعهد است حداکثر ظرف 15 روز پس از صدور فاکتور محصولات ، نسبت به تسویه آن اقدام نماید این تسویه می تواند از طریق چک مشتریان با ظهرنویسی و امضاء عامل و یا چک شخص عامل فروش باشد.
8-4 – در صورت واخواست سفته ویا برگشت چک شخصی عامل و یا چک های مشتری ایشان، مبلغ آن را حداکثر ظرف مدت 15 روز به شرکت پرداخت نمایند. نهایتاً مسئولیت پرداخت وجه چک برگشتی وسفته واخواست شده وکلیه هزینه دادرسی آنها بعهده عامل می باشد.
9-4 – عامل متعهد می گردد فروش ماهیانه را در محدوده کاری( با شرط، امکان تولیدازناحیه شرکت) حداقل به مبلغ .............. ریال در ماه برساند.
10-4_ هرنوع تغییردر ظاهربسته بندی محصولات و برندهای تبلیغاتی می بایست با هماهنگی شرکت و رضایت کتبی آن صورت گیرد در غیر این صورت مسئولیت پی گیری هر نوع تخلف توسط عوامل فروش در محدوده فعالیت مستقیماًبرعهدهتعامل بوده وخسارات وارده به شرکت را باید جبران نماید.
تبصره: خرید و پخش محصولات داروشفاطرقبه فقط از مجرای منحصر شرکت انجام شود.چنانچه محصولی بانام شرکت اما محتوایی غیر از آن پخش گردد، باید روزانه 10% میانگین فروش به عنوان وجه التزام تا زمان جمع آوری محصولات پخش شده وعودت اجناس، به شرکت بپردازد . و موجب حق فسخ قرارداد از طرف شرکت میگردد.
11-4 – عامل فروش ملزم است یکماه قبل از پایان تاریخ انقضاء محصولات مراتب را کتبا اطلاع دهد. در غیر این صورت، خسارات وارده به کالاواشخاص ثالث وغیره بر عهده عامل می باشد. وحق فسخ برای شرکت داروشفاطرقبه به قوت خود باقیست.
12-4_ حوزه فعالیت عامل پخش مویرگی در استانهای ......... می باشد ، و تخلف موجد حق فسخ برای شرکت است.
تبصره : درصورت نکول ویا عدم رعایت هریک از مفاد این تعهدات از طرف عامل فروش موجب حق فسخ از طرف شرکت میباشد. ماده 5 : تعهدات شرکت ( داروشفاطرقبه):
1-5– شرکت موظف است نسبت به تامین فاکتور های درخواستی عامل فروش (منطبق با بند 6-4) تمام توان خود را با توجه به ظرفیت تولید جهت تحویل آنها به کار برد.
2-5 – شرکت موظف می گردد طبق درخواست عامل فروش محصولات خود را در اسرع وقت برای توزیع در اختیار ایشان قرار دهد .
3-5 – شرکت موظف می گردد کیفیت لازم را درمدت اعتبار (تاریخ انقضاء درج شده روی محصولات) کنترل نماید و چنانچه هرگونه مشکلی قبل از پایان مدت انقضاء(به استثناء ماده 13-4) ایجاد گردد مستقیما پاسخگو بوده و اگر نیاز به جمع آوری آنها بود همکاری لازم را با نماینده انجام دهد.
تبصره : عدم رعایت تعهد بند 1-4 ویا سکون ونزول توسعه سیر وروندفروش موجب اسقاط تعهد2-5 شرکت می گردد.
4-5 – شرکت ملزم می گردد کلیه موارد مندرج در بند 11-4 در حد توان، رفع نقص و در تولید محصولات پیشنهادی جدید اقدام نماید.
5-5_در صورتی که تولید شرکت به جز حالت فورس ماژور متوقف شود و یا به وظایف و تعهدات خود در جهت تولید عمل ننماید بایستی کلیه هزینه ها و ضرر و زیانهای وارده به عامل را طبق نظر کارشناس رسمی پرداخت نماید.
6-5 –قیمت تعیین شده (قیمت توزیع ومصرف کننده)ازطرف شرکت لازم الاجراء است.وقیمت مصرف کننده بابد روی کالاقید گردد. پیگیری و مسئولیت اجرای دقیق آن توسط نماینده و عوامل فروش در محدوده کاری بعهده عامل فروش می باشد.
ماده 6 : ارجاع محصولات
1-6– چنانچه محصولی به علت عدم رعایت تعهدات شرکت مرجوع شود هزینه خسارت آن به عهده شرکت است و شرکت موظف است که آنها را به عنوان مرجوعی بپذیرد و چنانچه بعلت عدم رعایت تعهدات متعامل ویامجموعه ایشان محصولی مرجوع شود 25 درصد قیمت بابت کنترل وبازسازی کسرمی گردد
ماده – 7 : تضمین حسن انجام کار و وجه التزام . 1-7– آقای ............... سفته ( از شماره ........... الی .............) جمعاً به مبلغ................. بعنوان وثیقه در اختیار شرکت قرار داده تا شرکت بتواند در صورت ورود خسارت یاعدم پرداخت دیون عامل و یا مشتریان و عدم رعایت مفاد قرارداد از هر بابت ازآن محل برداشت نماید.
تبصره: چنانچه میزان سفارش خرید بیش از میزان وثیقه(دو سوم مبلغ سفته ) باشد بایدمازاد وثیقه لازم فراهم گردد.
تعهدات ضامن :
عامل فروش یک نفرضامن کارمند ویاکاسب که دارای پروانه کسب باشد راجهت ضمانت اسنادچک یاسفته به شرکت معرفی واسنادضمانتی وظهراین قرارداد راتایید نماید ودرصورت هرگونه عدم تعهد ازطرف عامل فروش ضامن جوابگوباشد
2- 7 – شرکت از طرف خودبرای حسن انجام تعهدات عامل فروش ورسیدگی به تخلفات فروش،فردی را به عنوان ناظر می گمارد، که گزارش ایشان بابت هر گونه تخلف از مفاد قرارداد درامر فروش عامل وعدم پیگیری و رفع تخلف از طرف عامل باعث خسارت شرکت تلقّی شده .وموجب حق فسخ قرارداد از طرف شرکت و اعاده خسارت می گردد.
ماده –8: چگونگی گردش عملیات مالی و نحوه پرداخت مبالغ فاکتورها توسط عامل فروش :
1-8_عامل باید با دریافت هر فاکتور پس از بررسی،هر گونه مغایرت راحداکثر تا یک هفته به شرکت اعلام نماید. و درغیر این صورت حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ صدور فاکتور (قبل از سفارش فاکتور بعد) نسبت به تسویه حساب آنها با بازپرداخت بشرح ذیل اقدام نماید
تسویه حساب 5 ماهه 10 درصد تخفیف 4 ماهه 15 درصد تخفیف 3ماهه 20 درصد تخفیف 2 ماهه 25 درصدتخفیف معاملات نقدی 35 درصد تخفیف به عامل داده می شود
3-8_عدم رعایت بند 1 ماده 8 از طرف نماینده موجب ورود خسارت به شرکت می گردد، که نماینده بابت هروز تاخیر درتسویه حساب 3% مانده حساب را بعنوان وجه التزام باید به شرکت بپردازد.که از محل وثیقه( سفته های بند1-7) قابل استیفاء است.
ماده9 : حالت فورس ماژور
1-9_ اگر به عللی خارج از حیطه و اراده طرفین انجام تمام و یا قسمتی از مفاد این قرارداد امکان پذیر نبود، مادامیکه حالت مذکور ادامه دارد، عدم انجام تعهد، تخلف از مفاد این قرار داد محسوب نمی شود و به علت فورس ماژور حالت مذکورطرفین حق هیچ گونه ادعایی(منجمله مطالبه خسارات) را نخواهند داشت.
ماده 10: ادعای اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی نسبت به تولید شرکت
1-10_ عامل هیچ گونه مسئولیتی اعم از کیفری و حقوقی و غیره نسبت به تولیدات شرکت ندارد.
2-10– درصورت طرح دعوی از سوی شخص ثالث که منجربه ورود خسارت به اشخاص مذکورشود واین ناشی ازبی احتیاطی وسهل انگاری و قصوروتقصیر عامل باشد مسئولیت جبران خسارت به عهده عامل میباشد .
3-10_در صورت بروز هرگونه ادعا نسبت به کالاهای ارسالی (اعم از وجود عیب،اشکال دربسته بندی و هر ادعای دیگر،عامل مکلّف است ظرف 48 ساعت کالا را به شرکت مسترد نماید
4-10_اظهار خلاف واقع و ادعای غیر صحیح عامل مبنی بر موارد مندرج در بند های قبل در عامل مسئول پرداخت جمیع خسارات( اعم از حمل ونقل و دستمزد کارگران و...)خواهد بود که از محل سفته هاوچک موضوع بند 1-7 وصول می گردد.
5-10_عامل فروش از روند اقدامات شرکت جهت اخذ مدارک قانونی و میزان پیشرفت آن اطلاع کامل دارد.
ماده – 11: مرجع ومحل حل اختلاف
1-11_ این قرارداد از هر جهت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد و چنانچه مشکل یا اختلافی بین طرفین در ارتباط با تعبیر و تفسیر مفاد این قرارداد ایجاد گردد، موارد اختلاف از طریق مراجع ذیصلاح قانونی حل خواهد گردید و رای صادره برای طرفین لازم الاجراء خواهد بود.
2-11_ محل اقامتگاه طرفین مندرج در قرارداد،محل مکاتبات،مراسلات و ابلاغ اخطاریه های دادگاه خواهد بود.درصورت تغییر آدرس یکی از طرفین ،آدرس جدید ظرف 48 ساعت به طرف دیگر اعلام می گردد.به هر حال در فرض عدم اعلام آدرس جدید مکاتبات در آدرس قبل صحیح و معتبرخواهدبود.
3-11_ درصورت بروز هرگونه اختلاف دادگاه محل اقامت شرکت داروشفاطرقبه درمشهد، صالح به رسیدگی خواهد بود.
4-11_ این قرارداد د ر 11ماده ، 36 بند ، 6تبصره ، در 4 صفحه و در 2 نسخه باحکم واحد تنظیم گردید.
طرفین در کمال صحت و سلامت عقل و با قرائت متن قرارداد، درحضور شاهدان اقدام به تائید و امضاء نمودند.

مهر و امضاء شرکت مهرو امضاء و اثر انگشت عامل پخش و فروش :

محل امضاء ضامن شاهد 1 شاهد 2

طب سنتی و درمان بیماری ها

مشاوره رایگان

تلفن مشاوره

09154457206

09154437206

شبانه روزی

طب جایگزین

رژیم درمانی

طب معصوم (ع)